خرید خانه در مشهد

خانه 220 متری در سناباد مشهد

5 ماه قبل

فروش ویلایی ۲۲۰ متری مشهد - سناباد۵۱-شهریار۱ کد ملک : ۱۹۳۶۱۲ مبلغ فروش : ۵/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۸۰ متری مشهد - لادن ۲۱ -جنب ساختمان کندوان کد ملک : ۱۹۳۶۲۲ مبلغ فروش : ۴/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۳۰ متری مشهد - جانباز ۱۳-سردونبش کد ملک : ۱۹۳۶۲۴ مبلغ فروش : ۲۸ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۰۵ متری مشهد - بین بوستان ۵ و۷ کد ملک : ۱۹۳۶۳۰ مبلغ فروش : ۴/۲ میلیارد تومان

شهرک غرب

فروش ویلایی ۴۵ متری مشهد - حاشیه اندیشه۱۹ کد ملک : ۱۹۳۶۳۳ مبلغ فروش : ۱/۲ میلیارد تومان

شهرک غرب

فروش ویلایی ۹۰ متری مشهد - اندیشه ۷ کد ملک : ۱۹۳۶۴۴ مبلغ فروش : ۱/۸۵ میلیارد تومان

خانه 300 متری در الهیه مشهد

5 ماه قبل
بلوارمجیدیه

فروش ویلایی ۳۰۰ متری مشهد - مجیدیه۲۷/۱ کد ملک : ۱۹۳۶۵۱ مبلغ فروش : ۶/۶ میلیارد تومان

خانه 125 متری در الهیه مشهد

5 ماه قبل
بلوار رحمانیه

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - رحمانیه ۵۴ کد ملک : ۱۹۳۶۵۴ مبلغ فروش : ۱/۵۶ میلیارد تومان

شهرک غرب

فروش ویلایی ۲۷۵ متری مشهد - حسابی ۱۶ کد ملک : ۱۹۳۶۵۷ مبلغ فروش : ۶/۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - شفا۳۶/۳ کد ملک : ۱۹۳۶۸۵ مبلغ فروش : ۳/۸ میلیارد تومان

خانه 278 متری در الهیه مشهد

5 ماه قبل
بلوار تقویه

فروش ویلایی ۲۷۸ متری مشهد - تقویه۱۹- اصغری۵ کد ملک : ۱۹۳۶۹۸ مبلغ فروش : ۳/۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - دانش آموز۲۹ کد ملک : ۱۹۳۷۰۰ مبلغ فروش : ۴/۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۰۵ متری مشهد - بهشتی - جهان آرا۷ کد ملک : ۱۹۳۷۰۱ مبلغ فروش : ۱/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - شریعتی۸۲ کد ملک : ۱۹۳۷۴۱ مبلغ فروش : ۴/۹۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۶۰ متری مشهد - شریعتی۶ کد ملک : ۱۹۳۷۸۶ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان